Một người trẻ tuổi, trong vòng ba năm liền nếu chẳng có suy nghĩ, ý tưởng hay giải pháp gì, thì cả cuộc đời anh ta cơ bản