Thành là đạo làm người. Một người mà ngay đến cả chút thành ý cũng không có thì người đó trên mọi phương diện đều gặp khó khăn.