Đào thải là quy luật tuân theo tự nhiên và sự phát triển chóng mặt của xã hội hiện nay. Đặc biệt trong tương lai tới, những loại