Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu – nhưng bạn cần bắt đầu để to lớn! Chuyện kể rằng, ngày xửa, ngày xưa ở vương quốc