Đây là một câu chuyện đấu tranh tâm lý, bạn hãy đọc và coi nó như chiếc gương để soi chiếu vào bản thân mình. Một người tài