Rất nhiều người hỏi: “Sự nghiệp tốt hay không? Gia đình có hòa thuận? Con cái có ngoan không? Hôn nhân thuận lợi?” Tôi chỉ trả lời rằng: “Tính tình