Có một người nghèo nằm trên một chiếc ghế dài, anh ta tự nói với mình: ” Ta thật sự muốn phát tài, nếu đạt được ý nguyện,